Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Оперативни план рада Ученичког парламента

0
С Е П Т Е М Б А Р
 • Међусобно упознавање ученика
 • Правила понашања ученика у основној школи
 • Мере безбедности ученика
 • Усвајање правилника о раду ђачког парламента
 • Избори за руководство ђечког парламента
О К Т О Б А Р
 • Дечија недеља, права и обавезе
 • Хуманитарна акција-помоћ за лечење друга
 • Сарадња са Ђачким парламентом О.Ш. „Иса Бајић“
 • Упознавање и давање мишљења о Развојном плану школе
Н О В Е М Б А Р
 • Анализа резултата на крају првог тромесечја
 • Реализација наставних и ваннаставних активности
 • Насиље и однос према насиљу
 • Предлози за активности поводом Дана школе
Д Е Ц Е М Б А Р
 • Обележавање Дана борбе против Сиде
 • Идеје за укључивање одељења у свечаности поводом школске славе
 • Наша јелка – кићење шклске јелке
 • Посета МНРО „Плава птица“
Ј А Н У А Р, Ф Е Б Р У А Р
 • Анализа успеха на крају првог полугодишта
 • Обележавање школске славе
 • Предлози за побољшање школског успеха
 • Шта је добро у мојој школи, а шта треба мењати
 • Дан заљубљених – организација и реализација
М А Р Т,  А П Р И Л
 • Обележавање 8. Марта
 • Болести зависности
 • Анализа успеха на крају трећег тромесечја
 • Уређење школе и њене околине
 • Разговор о завршном испиту
М А Ј, Ј У Н
 • Смотра ученичког стваралаштва
 • Изборна настава и секције – анализа
 • Спортски дан
 • Ученик генерације
 • Поруке осмацима
Share.

Comments are closed.