Насловна
Првомајски празници ПДФ Штампа Ел. пошта
Књига обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавамо ученике и наставнике школе да су нерадни дани поводом првомајских празника: понедељак и уторак (1. и  2. мај.)

Настава почиње у среду 3. маја,  редовном променом смена за ученике од 1. до 4. разреда. Пре подне ће ићи ученици  2. и 3. разреда, а после подне ученици 1. и 4. разреда.

Цена ужине за мај износи 850,00 динара. Јеловник  се налази на сајту школе. Молимо наставнике да  се упише број ужина поред индекса одељења.

Желимо свима пријатан одмор поводом предстојећег  празника

Управа

ÉRTESÍTÉS!

Értesítjük tanulóinkat , hogy  hétfő, május 1-e és kedd, május  2-a  munkaszüneti nap lesz.

A tanítás május 3-án, szerdán kezdődik, az alsósoknak a májusi hónapra érvényes váltásban. Tehát a 2. és a 3. Délelőt az 1. és a 4.  pedig a délutáni váltásban kezdenek az ünnepek után.

A májusi uzsonna ára 850,00 dinár, az étrend az iskola  web oldalán megtekithető. Kérjük a tagozatok mellé feltüntetni az uzsonnázók számát!

Kellemes időtöltést  kívánunk a májusi ünnepekre.

igazgatóság

 
Обавештење 27.4.2017. ПДФ Штампа Ел. пошта
Књига обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Ученици наше школе су наставили са запаженим резултатима на следећим општинским и окружним такмичењима :

На општинском такмичењу из саобраћаја где је учествовало 10 наших ученика, награђено је следећих седморо:

Кат.

Име и презиме ученика

Раз

наставник

ранг

Рангкат.

Екипни ранг

А

Елена Милер

3.

Перишић - Бачић

II

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

III

А

Даријан Харди

3.

Перишић - Бачић

II

А

Никола Рајак

3.

Мартиновић -Бачић

III

Б

Вукашин Жугић пласм. на окружно  

5.

Лидија Бачић

II

 

 

II

Б

Катарина Балинт

5.

Лидија Бачић

III

Ц

Нина Бошчићпл.на окружно

8.

Лидија Бачић

II

 

IV

Ц

Александар Харди

8.

Лидија Бачић

III

 

На окружном такмичењу из биологије одржаном у Сомбору остварени  су следећи резултати:

Име и презиме ученика

разред

наставник

ранг

Урош Живић

8.

Мирјана Медурић

II

Катарина Балинт

5.

Јелена Шомођи

III

Ковач Алекс

7.

Андреа Пожар

III

 

У недељу, су се такмичили и наши историчари на окружном такмичењу и постигли 4пласмана,у категоријама од 5. до 8. разреда:

Име и презиме ученика

разред

наставник

ранг

Ратко Поњевић

5.

Снежана Васиљук

III

Теодора Станић

6.

Јадранка Лазаревски

III

Константин Салонтаји

6.

Снежана Васиљук

III

Анастазија Козар пласман на рерпубличко

 

8.

 

Снежана Васиљук

 

III

 

Свим ученицима  и њиховим менторима захваљујемо се на ангажовању у представљању наше школе и честитамо на постигнутим резултатима, те  желимо  пуно успеха на даљем такмичењу.

 

ÉRTESÍTÉS !

 

Tanulóink folytatták a sikeres szereplést a következő községi és körzeti versenyeken:

 

A közlekedési községi versenyen 10 diákunk vett részt, ezek közül heten helyezést kaptak::

Kat.

A tanuló neve

oszt.

tanár

helyezés

kat.Hely.

Csapat hely.

A

Elena Miler

3.

Perišić - Bačić

II

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

III

A

Darijan Hardi

3.

Perišić - Bačić

II

A

Nikola Rajak

3.

Martinović -Bačić

III

B

VukašinŽugićtovábbjutott  a  körzetire  

5.

Lidija Bačić

II

 

 

II

B

Katarina Balint

5.

Lidija Bačić

III

C

Nina Boščićtovábbjutott a  körzetire  

8.

Lidija Bačić

II

 

IV

C

Aleksandar Hardi

8.

Lidija Bačić

III

 

A körzeti bilógia versenyen Zomborban a következő eredmények születtek::

A tanuló neve

oszt.

tanár

rang

Uroš Živić

8.

Mirjana Medurić

II

Katarina Balint

5.

Jelena Šomođi

III

Kovač Aleks

7.

Andrea Požar

III

 

A vasárrnap megtartott körzeti történelem versenyen 4 helyezést szereztek a felsős tanulóink:

A tanuló neve

oszt.

tanár

rang

Ratko Ponjević

5.

Snežana Vasiljuk

III

Teodora Stanić

6.

Jadranka Lazarevski

III

Konstantin Salontaji

6.

Snežana Vasiljuk

III

Anastazija Kozar plasman na rerpubličko

 

8.

 

Snežana Vasiljuk

 

III

 

Minden tanulónak és felkészitő tanárának szivből gratulálunk és további sikereket kivánunk. Köszönjük,hogy sikerrel képviselik az iskolánkat!

 
Певачка група наше школе "Allegro" освојила је прво место! ПДФ Штампа Ел. пошта
Такмичења

На такмичењу у Мађарској "Ki mit tud?", певачка група наше школе "Allegro" освојила је прво место! Честитамо нашим ученицима и њиховој менторки Хевер Јудити.

 

 
21
Apr
2017
Конкурс за избор директора школе ПДФ Штампа Ел. пошта
Конкурси
ОСНОВНА ШКОЛА «ПЕТЕФИ БРИГАДА»

КУЛА

Датум :20.04.2017.

Дел. бр.193-0203

На основу члана 57.став 1.тачка 6) и члана 8, 59 и 120 Закона о  основама система образовања и васпитања(« Службени гласникРС», број 72/2009,52/2011,55/2013и 35/2015-аутентично тумачење ,68/2015 и 62/2016) Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015) и члана 24. Статута школе , Школски одбор основне школе «Петефи бригада» из Куле  расписује

К О Н К У Р С

за избор директора школе

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

- Поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8.став2.Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије-у складу са Законом о високом образовању,или на основним студијама у трајању од најмање четири године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године) за наставника основне школе педагoга или психолога;

- поседовање дозволе за рад (лиценце),

- обуку и положен испит за директора(одложени услов);

- поседовање психичке,физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;

- поседовање држављанства Републике Србије ;

- неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца,нити за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,за кривично дело примања мита или давање мита,а кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију;

- непостојање дискриминаторног понашања,утврђеног у складу са законом;

- најмањепет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања.

- зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;

Директор се бира на период од четири године.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе :

- доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству);

- оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;

- оверен препис /фотокопију документа о положеном  испиту за лиценцу,односно стручном испиту;

- потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и оквирни план рада за време мандата;

- доказе о својим стручним и научним звањима, организационим способностима (необавезно).

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и преко телефона 025/723-375 и 723-944 .

Председник школског одбора

Залар Дамир

 
Одлука о расписивању конкурса за директора ПДФ Штампа Ел. пошта
Управа

На основу члана 57.став1.тачка 6) и члана 60.став 5.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09 ,52/11,55/13/,35/15-аутентично тумачење и 68/15) и члана 24 Статута, Школски одбор Основне школе „Петефи бригада“ одлучујући о расписивању конкурса за избор директора установе, на седници одржаној 20.04.2017.године донео је

О Д Л У К У

Расписује се конкурс за избор директора основне школе „Петефи бригада“ Кула.

Конкурсће бити објављен у службеном гласилу „Послови “ и садржаће све потребне услове за избор директора, из члана 59. Закона о основама система образовања и васпитања.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 57.став 1. тачка 6) и чланом 60.став 6.Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да орган управљања расписује конкурс за избор директора установе за образовање и васпитање најкасније 3 месеца пре истека мандата директора.

Одредбом члана 31 Статута школе утврђено је да је рок за пријављивање на конкурс 15 дана од дана његовог објављивања.

Пошто је садашњи директор школе ступио на дужност дана 17.09.2013.године, по одлуци школског одбора број 316-0203 од 13.08.2013.године, до истека  мандата остало је још 4 месеца па су се стекли услови за расписивање конкурса за избор директора, како је и одлучено у изреци одлуке.

 

Председник школског одбора

Залар Дамир

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 105