Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Конкурс за избор директора школе

0
ОСНОВНА ШКОЛА «ПЕТЕФИ БРИГАДА»

КУЛА

Датум :20.04.2017.

Дел. бр.193-0203

На основу члана 57.став 1.тачка 6) и члана 8, 59 и 120 Закона о  основама система образовања и васпитања(« Службени гласникРС», број 72/2009,52/2011,55/2013и 35/2015-аутентично тумачење ,68/2015 и 62/2016) Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015) и члана 24. Статута школе , Школски одбор основне школе «Петефи бригада» из Куле  расписује

К О Н К У Р С

за избор директора школе

За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

– Поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8.став2.Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије-у складу са Законом о високом образовању,или на основним студијама у трајању од најмање четири године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године) за наставника основне школе педагoга или психолога;

– поседовање дозволе за рад (лиценце),

– обуку и положен испит за директора(одложени услов);

– поседовање психичке,физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;

– поседовање држављанства Републике Србије ;

– неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца,нити за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,за кривично дело примања мита или давање мита,а кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију;

– непостојање дискриминаторног понашања,утврђеног у складу са законом;

– најмањепет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања.

– зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;

Директор се бира на период од четири године.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе :

– доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству);

– оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;

– оверен препис /фотокопију документа о положеном  испиту за лиценцу,односно стручном испиту;

– потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и оквирни план рада за време мандата;

– доказе о својим стручним и научним звањима, организационим способностима (необавезно).

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и преко телефона 025/723-375 и 723-944 .

Председник школског одбора

Залар Дамир

Share.

Comments are closed.