Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за VIII разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ОСМОМ РАЗРЕДУ

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 136 4
Српски као нематерњи
68 2
Енглески језик
68 2
Немачки језик
68 2
Математика
136 4
Историја
68 2
Географија
68 2
Физика
68 2
Хемија
68 2
Биологија
68 2
Техничко образовање
68 2
Ликовна култура
34 1
Музичка култура
34 1
Физичко васпитање
68 2

УКУПНО

884-952* 26-28

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Верска настава/грађанско васпитање
34 1
Немачки језик
68 2
Физичко васпитање – изабрани спорт
34 1

УКУПНО

136 4

В. ИЗБОРНИ НАСТАВН ПРЕДМЕТИ        

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Језик са елементима националне културе
– мађарски, украјински
68 2
Информатика и рачунарство
34 1
Сликање и вајање
34 1
Шах
34 1

УКУПНО

34-68 1-2
 
Годишњи фонд часова Недељни фонд часова

УКУПНО А + Б

  1020-1088* 30-32

УКУПНО А + Б + В

  1140-1148*   31-33*

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну, допунску наставу и додатни рад. За ученике  VIII/1 разреда то је 33 час редовне наставе (1122 годишње), а за ученике VIII/2, VIII/3, VIII/4 VIII/5  разреда 32 часова недељно (1054 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава као и додатни рад.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима осмог разреда реализоваће се и 34 часа одељењског старешине, по 34 -68 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности и дводневна екскурзија.

Share.

Comments are closed.