Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за II разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Матерњи језик (српски, мађарски)

180

5

Српски као нематерњи

72

2

Енглески језик

72

2

Математика

180

5

Свет око нас

72

2

Ликовна култура

72

2

Музичка култура

36

1

Физичко васпитање

108

3

УКУПНО

720-792

20-22

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ        

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Верска настава/грађанско васпитање

36

1

Чувари природе

36

1

Шах

36

1

Руке у тесту

36

1

Од играчке до рачунара

36

1

Језик са ел. националне културе
– мађарски, русински, украјински

72

2

УКУПНО

72-108

2-3

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну и допунску наставу. За ученике  II/1 разреда то је 24 часова (864 часова годишње) редовне наставе, а за ученике II/2, II/3 и II/4 разреда 22 часова недељно (792 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима првог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности, једнодневна екскурзија, као и настава у природи.

Share.

Comments are closed.