Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за I разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Матерњи језик (српски, мађарски)

180

5

Српски као нематерњи

           72

2

Енглески језик

72

2

Математика

180

5

Лепо писање

36

1

Ликовна култура

36

1

Музичка култура

36

1

Физичко васпитање

108

3

УКУПНО

684-756

19-21

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд
часова

Недељни фонд часова

Верска настава/грађанско васпитање

36

1

Чувари природе

36

1

Шах

36

1

Чувари природе

72

2

Језик са ел. националне културе 
– мађарски, русински, украјински

72

2

 УКУПНО

72-108

2-3

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну и допунску наставу. За ученике  I/1 разреда то је 23 часова редовне наставе (828 часа годишње), а за ученике I/2,I/3 и I/4  разреда 21 час недељно (756 часова годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова.

Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима првог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности, једнодневна екскурзија, као и настава у природи.

Share.

Comments are closed.