Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Из Правилника о понашању

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА:

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У Ш К О Л И

ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 12.

Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.

Члан 13.

Сви запослени су обавезни:
1) да редовно и на време долазе на посао;
2) да савесно обављају послове свог радног места;
3) да благовремено обавештавају директора, помоћника директора или секретара Школе о спречености за рад;
4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика или других лица;
5) да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
6) да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;
7) да долазе на посао прикладно одевени;
8) да пре или за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која утичу на способност за рад;
9) да се придржавају Закона о заштити становништва изложености дуванском
10) да не уносе у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
11) да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;
12) да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица;
13) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;
14) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;

Члан 14.

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа. Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетк наставе у смени. 

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА:

П Р А В И Л А П О Н А Ш А Њ А У Ш К О Л И

ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА

Члан 14.

Наставник је обавезан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка часа. Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у смени.

Члан 15.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и на одморима.

Члан 16.

Дежурни наставник:
1) Поштује истакнут распоред дежурства;

2) Стара се да у учионицама и на ходницима као ни у холу не буду ученици у току великих одмора ( изузев редара);

3) Не дозвољава седење и окупљање ученика код степеништа на пролазу за зборницу, као ни улазак и излазак ученика на наставнички улаз;
4) стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;
5) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
6) стара се да у случају лошег времена ученици бораве у учионицама;
7) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, помоћником директора и другим лицима запосленим у Школи;

Члан 17.

Дежурство се обавља у улазном холу и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима.

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА:

П Р А В И Л А П О Н А Ш А Њ А У Ш К О Л И

ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА
(РЕДАРА)

Члан 27.

Одељењски старешина сваке недеље одређује по два редара.

Редар:
1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу;
2) извештава наставника о одсутним ученицима;
3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика;
4) пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине Школе, ученика или запослених лица;
5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика и/или других лица;

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА:

П Р А В И Л А П О Н А Ш А Њ А У Ш К О Л И

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 21.

Ученици су обавезни:
1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
2) да се придржавају одлука органа Школе;
3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и стручних сарадника;
4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
5) да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школских програмом;
8) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
9) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно васпитног рада без претходног одобрења наставника;
10) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
11) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;
12) да се пристојно одевају;
13) да благовремено правдају изостанке;
14) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;
15) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с правилима еколошке етике;
16) да се уздржавају од уношења било каквих измена у школској евиденцији;
17) да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
18) да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;
19) да се уздржавају од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу;
20) да се уздржавају од изазивања туче и учествовања у тучи;
21) да се уздржавају од изражавања националне, расне и верске нетрпељивости;
22) да за време великог одмора напусте учионицу (осим редара)
23) да ужинају у трпезарији школе;

Члан 22.

Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.

Члан 23.

Пет минута пре почетка наставе, на звук првог звона, ученици су обавезни да, разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежурног наставника.
За време хладног или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.

Члан 24.

На знак дежурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим учио-ницама.У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа, ученици треба да буду у својим учионицама и да мирно чекају долазак наставника.
Уколико је реч о учионицама које откључава наставник, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице.

Члан 25.

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, него одлазе да присуствују часу.

Члан 26.

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.

ИЗВОД ИЗ ДОКУМЕНТА:

П Р А В И Л А П О Н А Ш А Њ А У Ш К О Л И

ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 28.

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 29.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве портиру, ради евидентирања.

Члан 30.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 31.

Родитељи ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:
1) да благовремено правдају изостанке свог детета;
2) да на позив органа Школе, педагога, психолога или наставника дођу у Школу;
3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;
4) да редовно долазе на родитељске састанке;
5) да се интересују за учење и владање свог детета;
6) да учествују у раду органа Школе чији су чланови