Насловна Родитељи Обавештења
УПЛАТЕ ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ 4. РАЗРЕДА ПДФ Штампа Ел. пошта

Молимо Вас да наставу у природи ученика 4. разреда која ће бити реализована од 28. 10. 2013. уплаћујете на жиро рачун код Pro-credit банке, а на рачун агенције „Црвени сигнал“ Сомбор 220-118487-39 са позивом на број 168/13.

Молимо родитеље да  на уплатницу као уплатиоца наведу име детета које ће путовати.

Хвала

 
УПЛАТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ 8. РАЗРЕДА ПДФ Штампа Ел. пошта

Молимо Вас да екскурзију ученика 8. разреда која ће бити реализована 27. и 28. 10. 2013. уплаћујете на жиро рачун код Pro-credit банке 220-118487-39 са позивом на број 167/13, а на рачун агенције „Црвени сигнал“ Сомбор. Молимо родитеље да на уплатницу као уплатиоца наведу иде детета које ће путовати.

Хвала

 
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ПДФ Штампа Ел. пошта

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

             ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА

     ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

                                     ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

                        ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА-РОДИТЕЉИ У ШКОЛИ ( жуто поље)

 

 
Упутства за родитеље и ученике везано за полагање завршног испита 17. и 18. јуна ПДФ Штампа Ел. пошта
УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ
 
• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
• Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи
језик, а другог математикa;
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовре-
мено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у
бази података;
• Испит оба дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
• Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова оба дана одржавања испита;
• На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу
са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну
оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву
хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
• Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним
списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у
школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном
броју клупе у којој ће ученик седети;
• Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према
упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
• Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није оба-
везно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани
графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће
признавати при бодовању;
• На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, беле-
жака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Уче-
ници су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне те-
лефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл,
осим воде/освежавајућег напитка;
• На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других
ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру
на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника;
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45
часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
• Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем
руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
• Након објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a
заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији
уколико сматрају да су оштећени.
 
УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)
 
• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
• Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи
језик, а другог математикa;
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовре-
мено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у
бази података;
• Ученици треба да дођу у школу у 9:15 часова оба дана полагања испита;
• На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу
са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну
оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву
хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
• На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папи-
ра, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
• На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45
часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
• Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава де-
журних наставника;
• Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи
за време полагања завршног испита;
• У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита,
родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 9:00 ча-
сова на дан полагања;
• Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују
одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита;
• Након објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a
заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико
сматрају да су оштећени.
 
Моле се родитељи, односно старатељи да:
• Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита и
• Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 4