Насловна Родитељи Обавештења Упутства за родитеље и ученике везано за полагање завршног испита 17. и 18. јуна
Упутства за родитеље и ученике везано за полагање завршног испита 17. и 18. јуна ПДФ Штампа Ел. пошта
УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ
 
• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
• Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи
језик, а другог математикa;
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовре-
мено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у
бази података;
• Испит оба дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
• Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова оба дана одржавања испита;
• На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу
са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну
оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву
хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
• Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним
списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у
школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном
броју клупе у којој ће ученик седети;
• Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према
упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
• Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није оба-
везно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани
графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће
признавати при бодовању;
• На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, беле-
жака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Уче-
ници су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне те-
лефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл,
осим воде/освежавајућег напитка;
• На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других
ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру
на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника;
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45
часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
• Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем
руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
• Након објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a
заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији
уколико сматрају да су оштећени.
 
УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)
 
• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
• Завршни испит се полаже два дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи
језик, а другог математикa;
• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовре-
мено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у
бази података;
• Ученици треба да дођу у школу у 9:15 часова оба дана полагања испита;
• На испит из српског, односно матерњег језика ученици треба да понесу ђачку књижицу
са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну
оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном
фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву
хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
• На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папи-
ра, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
• На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 10:45
часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова;
• Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава де-
журних наставника;
• Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи
за време полагања завршног испита;
• У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита,
родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 9:00 ча-
сова на дан полагања;
• Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују
одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита;
• Након објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a
заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико
сматрају да су оштећени.
 
Моле се родитељи, односно старатељи да:
• Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита и
• Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.