Насловна Прописи Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду савета родитеља ПДФ Штампа Ел. пошта

На основу члана 58 Законао основама системаобразовања и васпитања («СЛ.Гласник РС»,бр.72 од 3. септембра 2009.године)и члана 31 до 38Статута,Савет     родитеља ОШ «Петефи бригада» из  Куле,  насвојој седници од 28.09.2009. године, донео jе:

 

Пословник

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Савета родитеља ОШ «Петефи бригада» Кула, (у даљем тексту:Савет).

 

Члан 2.

 

Савет родитеља:

1)предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор;,

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге тимове установе;

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада;

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

5) разматра предлог програма образовања и васпитања,развојног плана,годишњег плана рада,извештаја о њиховом остваривању,вредновању и о самовредновању;

6) разматра  намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;,

7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљних од родитеља,

8) разматра и прати услове за рад установе,услове за одрастање и учење,безбедност  и заштиту деце. и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42 овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије,односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) разматра и друга питања утврђена статутом.

Своје предлоге, питања и ставове, Савет упућујеШколском одбору, директору и стручннм органима школе.

  Начин избора савета родитеља школе уређује се Статутом школе, а рад пословником савета.

 

 

Члан 3.

 

Председник Савета стара се о правилној примени одредаба овог Пословника.

 

Члан 4.

 

СедницамаСавета поред чланова могуприсуствовати директор, чланови Школског одбора и Наставничког већа.

 

II СЕДНИЦЕ САВЕТА

 

Члан 5.

 

Седнице Савета одржавају се по потреби.

Одржавање седница Савета објављује се на огласној табли школе.

 

Члан 6.

 

ПредседникуСаветау припреми седница помажесекретар школе и поједини чланови Наставничког већа.

Административне послове у вези одржавања седница савета обавља (општа служба) школе.

 

Члан 7.

 

Припреме дневног реда Савета врше се у договору са директором школе или радником кога он одреди.

 

Члан 8.

 

У предлогдневног реда Савета школе могу се уврститиона питања која спадају у надлежност Саветапрема Законуи СтатутуШколе.

 

Члан 9.

 

За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.

Члан 10.

 

Седнице Савета сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.

Председник Савета,односно његов заменик дужан је да сазове савет на захтев;

1) Директора Школе,

2)Наставничког већа,

3) Школског одбора,

4 Синдиката школе и

5) једне трећине чланова Савета.

 

Члан 11.

 

Позив заседницу Савета школе мора седоставити члановима најкасније три дана пре одржавања седнице. У позивусе морају назначити предлогдневног реда, дан, час и место одржавања седнице. За поједине важније тачке дневног реда,уз позив се достављаи материјал односно извод из материјала за седницу. Поред позива за седннцу Савета, предлог дневног реда седнице објављује сеи на огласнојтабли школе.

 

ШТОКРАДА НА СЕДНИЦИ

 

Члан 12.

 

На првој (конститутивној)седници Саветашколе бира се председник савета и његов заменик. Мандат председника (односно заменика) траје годину дана.

 

 

 

Члан 13.

 

Седницама одбора председава председник,односно његов заменик.

Председник утврђује присутност и одсутност члановаСавета.

Када утврди да седници Савета присуствује већина савета од укупног броја констатује да седница може да почне са радом. У противном одлаже седницу Савета и заказује нову седницу.

 

Члан 14.

 

ПредседникСавета,односно његов заменик старасе да се радна седници правилно одвија и одржава редна седници. Председник Савета има следећа права и дужности:

- стара да се рад на седници Савета одвија према утврђеном дневном реду.

- даје реч члановима Савета и другим учесницима на седници,

- оправдава у оправданимслучајевима појединимчлановима Савета напуштање седнице,

- потписује донете одлуке и закључке,

- врши и друге послове у складу саЗаконом и Статутом школе.

 

 

 

Члан 15.

 

Члан Савста имаправа и дужности:

- да присуствује седницама Савета и да активноучествује у његовом раду,

- даобавести председника Савета у случају спреченостида присуствује седници или накнадно оправда свој изостанак,

- врши и друга права и дужности којепроистичу изодредаба закона, статута и општих аката школе.

 

Члан 16.

 

Пре преласка на дневни ред Савст доноси одлуку о усвајању записника са претходне седнице и даје обавештењао извршеним одлукама са претходне седнице.

 

Члан17.

 

У токудискусије по појединимпитањима, из дневногреда чланови могу преко председника тражити објашњења. Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подациили посебан документација, може се одобрити дасе одговор дана наредној седници.

 

Члан 18.

 

Председник проглашава коначно утврђенидневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкамадневногреда.

 

Члан 19.

 

Извештај о одређеним тачкама дневног реда подноси известилац.

Поштоизвестилацзаврши своје излагање, председникпозива на дискусију.

 

Члан 20.

 

Свако ко жели да учествује у расправи мора претходно добити дозволу од председника. Пријављени учесник треба да говори само о питању из дневног реда, избегавајућн опширност.

У нарочито оправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесникау расправи.

 

Члан 21.

 

Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљаваод предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији. Ако се говорникни посде друге опомене не држи предмста дневног реда, председник ће му одузети реч.

 

Члан 22.

 

Савет може, на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на седници, донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучиили да се допуни материјал, односно прибаве потребни подаци до идуће седнице.

 

 

Члан 23.

 

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје све док сви пријављени говорниии не заврше излагање. Председник закључује расправу о појединој тачки дневног реда када се утврди да више нема пријављених говорника.

Изузетно, може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пренего што су дискутовали свипријављени говорници, акојепитање о коме се расправља већ довољно разјашњено ла се можедонети одлука, уколико супријављени одустали од дискусије,

 

 

Члан 24.

 

Кадасе заврши расправа о једној тачки дневног реда,не може се прећи на следећу, док сене донесе одлука. Изузетно,може се одлучитида се, с обзиром на повезаност поједипих пнтања, заједнички расправља о двема или више тачака дневног реда.

 

IV КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

 

Члан25.

 

Савет може доносити одлуке ако седници присуствује више одполовине чланова Савета.

Савет доноси одлуке всћином гласова укупног броја присутних чланова.

 

Члан 26.

 

За свакипредлог о коме се расправљана седници, морасе донетиодлука, састављена тако да јасно изражава штасе утврђује, ко треба одлуку да изврши, накоји начини у ком року.

Прихваћена формулаццја одлуке уноси се у записник.

 

Члан27.

 

Акоза решењеистог питањаима више предлога, председник стављана гласање поједине предлогеоним редомкако су изложени.

О сваком предлогу гласа сепосебно.

 

Члан 28.

 

Гласање је јавно и тајно.

Чланови Савета гласају на тајначин што сеизјашњавају „за" или „против" предлога, уздржавају од гласањаили издвајају мишљење.

У случају да је број гласова „за" и „против" исти, гласање се понавља.

 

Члан 29

 

Јавно гласање врши се дизањем рукеили поименично. Поименичногласање врши се прозивањем чланова.По завршеном гласању, председиик утврђује резултат гласања.

 

V ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ

 

Члан 30.

 

Савет може одлучити да се седницапрекине акосе у току дана не могу решити сва питањаиз дневног редаи уколико то захтева већина чланова Савета.

 

Члан 31.

 

Седница Савета се прекида:

| 1) кад у току седнице број присутних чланова Савета, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,

2) кад због дужег трајања седнице,она не може да се заврши у планирано време,

3) када дође до тежег нарушавањареда на седници, апредседник није у стању да одређеним мерама успостави реднеопходан за рад седиице.

СедницуСавета прекида председник Савета и заказујенову седницу.

Прекинута седницасе наставља најдоцније у року одтри дана по прекидуседнице.

 

 

 

 

 

VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

 

Члан 32.

 

Због ометања реда на седницама могу се према члановима и другим позваним лицимаизрећи следећемере:

1.опомена на ред,

2. одузимање речи,

3. удаљење саседнице.

 

Члан 33.

 

Опомена наредизриче сечлану који својим понашањем на седници нарушава ред седнице.

Одузимање речи изриче се члановима који у свомизлагању нарушавају ред, а већ су били опоменуги.

Удаљсље са седнице изриче се премачлану Савета који вређа или клевета поједине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници. Удаљење са седнице може сеизрећи само за седницу на којој је донета мера удаљења.

Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем. Онај ко је удаљен са седнице, дужан је даодмах напусти седницу.

 

VII ЗАПИСНИК

 

Члан 34.

 

Када је дневни ред исцрпљеи, председник Савета закључује седницу.

 

Члан 35.

 

На свакој седнициСавега води сезаписник који обавезно садржи:

- редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода),

-место, датум и време одржавања,

- имена присутних и одсутних чланова (навести имена оправдано одсутних),

- имена присутних лица која нису чланови,

- констатацију да седпици присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање,

- усвојен дневни ред,

- формулацију одлука о којима се гласало,

- закључкедонете о појединим тачкама дневног редаса назначењем броја гласова за преддог, против и бројањемуздржаних гласова,

- време кадаје седница завршенаили прекинута,

- потписпредседавајућеги записничара.

У записник се уносе и изјаве за које појединичланови изричито тражеда се унесу, каои друге околности за које Саветдонесе одлуку.

 

Члан36.

 

Ако сезаписник састоји из вишелистова, сваку страну парафирају записничар и председавајући. Измене и допуне записника врше се само одлуком Савета приликом његовог усвајања.

 

Члан37.

 

Записник се мора саставити и објавити најкаснијепет дана по одржаној седмици.

Одлуке и препорукене могу сеспроводити док записник не буде потписан.

 

 

Члан38.

 

Оригинал записника са евентуалним прилозимачува се у служби за опште послове као документ трајне вредности.

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 39.

 

Засвеоно што није регулисано одредбама овог Пословника примењиваће се одредбе Закона и Статута школе.

 

Члан40.

 

Тумачењеодредаба овогПословника даје Савет родитеља.

 

Члан 41.

 

Овај Пословннкступана снагуосмог данапо објављивању на огласној табли школе.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА

                                             ______________________