Насловна Конкурси
27
Oct
2017
Јавна набавка - Хидрантска мрежа ПДФ Штампа Ел. пошта

Позив за јавну набавку можете преузети ОВДЕ.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

 
28
Sep
2017
Јавна набавка за екскурзије и школу у природи ПДФ Штампа Ел. пошта

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.

 
21
Apr
2017
Конкурс за избор директора школе ПДФ Штампа Ел. пошта
ОСНОВНА ШКОЛА «ПЕТЕФИ БРИГАДА»

КУЛА

Датум :20.04.2017.

Дел. бр.193-0203

На основу члана 57.став 1.тачка 6) и члана 8, 59 и 120 Закона о  основама система образовања и васпитања(« Службени гласникРС», број 72/2009,52/2011,55/2013и 35/2015-аутентично тумачење ,68/2015 и 62/2016) Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015) и члана 24. Статута школе , Школски одбор основне школе «Петефи бригада» из Куле  расписује

К О Н К У Р С

за избор директора школе

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

- Поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8.став2.Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије-у складу са Законом о високом образовању,или на основним студијама у трајању од најмање четири године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године) за наставника основне школе педагoга или психолога;

- поседовање дозволе за рад (лиценце),

- обуку и положен испит за директора(одложени услов);

- поседовање психичке,физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;

- поседовање држављанства Републике Србије ;

- неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца,нити за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,за кривично дело примања мита или давање мита,а кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију;

- непостојање дискриминаторног понашања,утврђеног у складу са законом;

- најмањепет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања.

- зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;

Директор се бира на период од четири године.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе :

- доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству);

- оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;

- оверен препис /фотокопију документа о положеном  испиту за лиценцу,односно стручном испиту;

- потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и оквирни план рада за време мандата;

- доказе о својим стручним и научним звањима, организационим способностима (необавезно).

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и преко телефона 025/723-375 и 723-944 .

Председник школског одбора

Залар Дамир

 
24
Jan
2017
Јавна набавке за ужину ПДФ Штампа Ел. пошта

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.

 
20
Jan
2017
Јавна набавка за електричну енергију ПДФ Штампа Ел. пошта

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуде можете преузети ОВДЕ.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 7