Насловна Конкурси
21
Apr
2017
Конкурс за избор директора школе ПДФ Штампа Ел. пошта
ОСНОВНА ШКОЛА «ПЕТЕФИ БРИГАДА»

КУЛА

Датум :20.04.2017.

Дел. бр.193-0203

На основу члана 57.став 1.тачка 6) и члана 8, 59 и 120 Закона о  основама система образовања и васпитања(« Службени гласникРС», број 72/2009,52/2011,55/2013и 35/2015-аутентично тумачење ,68/2015 и 62/2016) Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015) и члана 24. Статута школе , Школски одбор основне школе «Петефи бригада» из Куле  расписује

К О Н К У Р С

за избор директора школе

 

За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

- Поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8.став2.Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер,специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије-у складу са Законом о високом образовању,или на основним студијама у трајању од најмање четири године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године) за наставника основне школе педагoга или психолога;

- поседовање дозволе за рад (лиценце),

- обуку и положен испит за директора(одложени услов);

- поседовање психичке,физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;

- поседовање држављанства Републике Србије ;

- неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца,нити за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,за кривично дело примања мита или давање мита,а кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију;

- непостојање дискриминаторног понашања,утврђеног у складу са законом;

- најмањепет година рада у установи на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања.

- зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;

Директор се бира на период од четири године.

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе :

- доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству);

- оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;

- оверен препис /фотокопију документа о положеном  испиту за лиценцу,односно стручном испиту;

- потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, радну биографију и оквирни план рада за време мандата;

- доказе о својим стручним и научним звањима, организационим способностима (необавезно).

Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и преко телефона 025/723-375 и 723-944 .

Председник школског одбора

Залар Дамир

 
24
Jan
2017
Јавна набавке за ужину ПДФ Штампа Ел. пошта

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.

 
20
Jan
2017
Јавна набавка за електричну енергију ПДФ Штампа Ел. пошта

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуде можете преузети ОВДЕ.

 
08
Nov
2016
Конкурс за награђивање ученика у школској 2016/2017. години ПДФ Штампа Ел. пошта

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Кула

Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број :04-67-2/2016

08.11.2016. године

Кула

 

На основу члана 2, 5,6,7,8 и 14 Правилника о награђивању ученика и стипендирању студената у општини Кула ("Сл.лист општине Кула",бр.1/2011,12/2011-исправка), члана 14, 15,16,17,18  Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Кула ( “Сл. лист општине Кула” бр23/2015), Одељење за друштвене делатности,  р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА

У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ

 

На основу члана 2 Правилникао награђивању ученика и стипендирању студенатау општини Кула,право на награђивање ученика остварују ученици, односно студенти и то:

 

1. НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА

 

Право на једнократно награђивање остварују ученици основних и средњих школа који су у протеклој школској години (шк.2015/2016) освојили прво, друго или треће место у појединачној конкуренцији, на окружном (регионалном), републичком или међународном такмичењу које организује Министарство просвете Владе Републике Србије или Секретаријат за образовање, управу и националне мањинеАутономне Покрајине Војводинеи то :

 

1. Окружно (регионално) такмичење:

1      место......20%од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године

2      место......15% наведене зараде

3      место......10% наведене зараде.

 

2. Републичко - међународно такмичење:

1   место......  30% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године

2   место......  25%наведене зараде

3   место......  20%наведене зараде.

 

Екипе, тимови, хорови или друге групе такмичара нису предмет овог конкурса

 

Учесници конкурса уз пријаву на конкурс прилажу:

 

~        Фотокопију дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту.

~        Фотокопију првог и другог листа ђачке књижице.

~        Фотокопију личне карте једног од родитеља.

~        Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна родитеља (или ученика).

 

2. СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА 

 

Право на стипендирање остварују студенти који:

~        се финансирајуиз буџета Републике Србије,

~        у току студирања остварују најмање 240 ЕСПБ

~        имају пребивалиште на територији општине Кула, најмање 6 месеци пре расписивања конкурса,

~        први пут уписују годину студија,

~        су остварили најмању просечну оцену студирања 9,00 (девет ) у предходним годинама студија(збирно за све године студирања.)

 

Право на стипендирање студената не остварују студенти прве године и апсолвенти


 

 

Уколико се због ограниченог обима расположивих средстава у буџету општине Кула за текућу годину, не могу доделити стипендије свим кандидатима који испуњавају услове за добијање стипендије, предност ће имати студенти са већом просечном оценом.

 

            Уз пријаву на конкурс студенти треба да доставе:

 

~        фотокопију индекса (уз увид службеног лица у индекс),

~        уверење факултета о уписаној години редовних студија,бројем положених испита са просечном оценом у току студирања,

~        фотокопију личне карте подносиоца захтева,

~        фотокопију текућег рачуна у SOCIETE GENERALE SRBIJA BANCI(обавезно)

 

Изузетно, ван предвиђеног услова из овог правилника, у погледу године студија, најбољим ученицима четворогодишњег школовања у средњим школама на територији Републике Србијетзв"Ђаци генерације", доделиће се стипендије и за прву годину студија, под истим условима као и студентима који су остварили то право по овом правилнику.

 

Ученици средњих школа, односно студенти из става 1 овог члана треба да поднесу, у року предвиђеним конкурсом, доказ - диплому или други акт издат од надлежног органа школе да су проглашени за "Ђака генерације" и доказ о пребивалишту - фотокопију личне карте или друге исправе која потврђује тражену чињеницу и потврду – уверење факултета о упису.

 

 

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ 15 ДАНА  ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА САЈТУ ОПШТИНЕ КУЛА,А БИЋЕ ОГЛАШЕН И У СВИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА, НА РАДИО КУЛИ ЋЕ СЕ ОБЈАВЉИВАТИ У ВИДУ ОБАВЕШТЕЊА.

ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПОДНОСЕ СЕ:

ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ КУЛА, СА НАЗНАКОМ "ЗА КОНКУРСНУ КОМИСИЈУ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА" КУЛА, ЛЕЊИНОВА 11, УСЛУЖНИ ЦЕНТАР (Шалтер број 5 ).

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

 

За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-160 и 751-151, 751-146 или непосредно на назначеној адреси.

 

 

Руководитељка одељењa

за друштвене делатности

Драгана Потпара

 
21
Sep
2016
ЈАВНИ ОГЛАС о продаји покретне имовине јавним надметањем(лицитацијом) ПДФ Штампа Ел. пошта

Јавни оглас можете преузети ОВДЕ.

 

Изјаву за физичка лица можете преузети ОВДЕ.

 

Изјаву за правна лица можете преузети ОВДЕ.

 

Пријаву за лицитацију за физичка лица можете преузети ОВДЕ.

 

Пријаву за лицитацију за правна лица можете преузети ОВДЕ.

 

Пријаву за лицитацију за предузетнике можете преузети ОВДЕ.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 7